aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
path: root/linux/linux-ext-xenomai.mk
Commit message (Expand)AuthorAgeFilesLines
* rtai, xenomai: use the pre patch hook pointGravatar Thomas Petazzoni2011-09-201-1/+1
* Add xenomai real-time Framework to buildrootGravatar Thomas De Schampheleire2011-09-181-0/+30